O autorze
Medyczne Centrum Przetwarzania Danych (MCPD) to wybudowany przez spółkę Data Techno Park z Wrocławia największy w Polsce ośrodek, w którym całkowicie bezpiecznie przechowywana jest dokumentacja medyczna pacjentów. Wkrótce stanie się to standardem, gdyż od 1 sierpnia 2017 r. wszystkie placówki medyczne będą miały ustawowy obowiązek przechowywać tego typu dokumentację w formie elektronicznej.

Na niniejszym blogu eksperci MCPD, odpowiedzialni za powstanie największej serwerowni w Polsce, w której przechowywana będzie dokumentacja medyczna wyjaśnią czytelnikom, m. in. jak takie rozwiązanie ułatwi życie zarówno pacjentom, jak i lekarzom, a dostęp do niej będzie ściśle zabezpieczony za pomocą najwyższej klasy infrastruktury informatycznej.

Specjaliści z MCPD rozwieją również wszelkie wątpliwości, dlaczego elektroniczna dokumentacja medyczna to oszczędność czasu, pieniędzy oraz zdrowia, poprzez znacznie przyspieszenie procesu prowadzenia badań i diagnozowania chorób przez lekarzy.

Medyczne Centrum Przetwarzania Danych – geneza powstania cz.1

Strategia Lizbońska
W marcu 2000 r. podczas szczytu Unii Europejskiej w Lizbonie a później w czerwcu 2001 r. w Göteborgu przyjęto program społeczno-gospodarczy, którego głównym celem było stworzenie w Europie, do roku 2010, najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie - zdolnej do utrzymania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy oraz zachowania spójności społecznej. Jednym z zadań, jakie postawiła przed sobą UE, był rozwój telemedycyny.

Osiągnięciu celów Strategii Lizbońskiej miały służyć działania systemowo-regulacyjne a przede wszystkim szybkie przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy, w tym rozwój społeczeństwa informacyjnego, badań i innowacji, kształcenie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności. unowocześnienie systemu zabezpieczeń społecznych, ograniczanie biedy i wykluczenia społecznego.

Strategia ta występowała z celem “eEurope - An Information Society for All”. Plan działania zakładał inwestowanie w ludzkie umiejętności w erze cyfrowej z wykorzystaniem tańszego, szybszego Internetu oraz pobudzenie działań związanych z wykorzystaniem Internetu w życiu codziennym.


W tym celu założono m.in. wykorzystanie usług on-line dla obywateli, w tym zwiększenie dostępności świadczenia usług medycznych oraz dostępu do dokumentacji medycznej.
Zadania, które postawiła UE w zakresie ochrony zdrowia dotyczyły m.in. standaryzacji dokumentacji i informacji medycznej, zbudowanie elektronicznej karty pacjenta, rozwój infrastruktury informatycznej dla medycznych usług zdrowotnych, serwisy zdrowotne online oraz zbudowanie podstaw prawnych i rozwój telemedycyny.

Działania podjęte w zakresie realizacji Strategii Lizbońskiej w sektorze ochrony zdrowia
W tym czasie w Polsce funkcjonowało złe i niestabilne prawo w ochronie zdrowia, brak było wydzielonych środków na informatyzację placówek, podmioty dysponowały zdekapitalizowanym, niejednorodnym sprzętem komputerowym oraz różnorodnym oprogramowaniem. Brak było szerokopasmowych sieci przesyłowych, nie było też planów kompleksowego rozwiązania problemu.

Dostrzegając potrzebę rozwiązania problemów związanych z realizacją zadań oraz wyjścia naprzeciw realnym potrzebom obywateli informatycy, menadżerowie i pracownicy ochrony zdrowia Dolnego Śląska, jako pierwsi w Polsce, podjęli wysiłek opisania i realizacji usług informatycznych w ochronie zdrowia pod nazwą „e-zdrowie”.

W kwietniu 2006 roku pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego odbyła się konferencja pn. „Regionalne strategie informatyzacji ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku”. Uczestnicy konferencji, dostrzegając szansę poprawy sytuacji w placówkach ochrony zdrowia w nowej perspektywie finansowania RPO na lata 2007-2013, wypracowali zadania, które powinny być zrealizowane.

Zadania te skupiały się głównie w trzech obszarach:
a.i.1. Konieczność opracowania strategii informatyzacji szpitali uwzględniającej korzyści biznesowe projektów.
a.i.2. Opracowanie standardów wymiany danych wraz z wykorzystywaniem Elektronicznego Rekordu Pacjenta oraz Ubezpieczeniowej Karty Zdrowia.
a.i.3. Budowę Medycznych Centrów Przetwarzania Danych jako zaplecza informatycznego podmiotów leczniczych.

Powstanie ITQ Data Center
W tym samym okresie datuje się powstanie Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo Technologicznego, którego główny zakres działania skupiał się na opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie e-zdrowia.

Pomimo szeregu oddolnych inicjatyw (Dolnośląskie Centrum Teleradiologii, Dolnośląskie e-Zdrowie itp.) spółce nie udało się stworzyć jasnego i realizowanego planu działania.
W roku 2011 spółkę przejął nowy właściciel. Po dokapitalizowaniu spółka - dysponując własnym kapitałem, mogła wystąpić o pomoc unijną w celu realizacji Medycznego Centrum Przetwarzania Danych.

W roku 2013 spółka przyjęła nazwę Data Techno Park.
Medyczne Centrum Przetwarzania Danych ITQ Data Center zostało uruchomione we wrześniu 2014 roku. To największy i najnowocześniejszy ośrodek przetwarzania danych w Polsce i jeden z nielicznych ośrodków tego typu w Europie.

Posiada niezależne systemy zasilania wyposażone m.in. w agregaty prądotwórcze, ochronę fizyczną i informatyczną na najwyższym światowym poziomie. W ośmiu niezależnych komorach serwerowych można zmieścić ponad 500 szaf serwerowych i pamięci masowych. Wszystko pod nadzorem kamer, ochrony, specjalizowanych systemów informatycznych, zabezpieczone systemami wykrywania i gaszenia pożaru.

Do budynku doprowadzone są niezależne linie zasilające i telekomunikacyjne.
ITQ Data Center jest w pełni przygotowane do realizacji założeń w zakresie ochrony zdrowia Strategii Lizbońskiej, strategii informatyzacji kraju oraz strategii rozwoju województwa dolnośląskiego.

Marcin Lenarczyk,
Dyrektor ds. IT w Medycynie,
Data Techno Park
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...